Επιλέξτε απο το μενού "
Ετικέτες" αριστερά το μάθημα ή το κεφάλαιο που θέλετε καθώς και τις συμβουλές μας για μια επιτυχή πορεία στο δύσκολο έργο σας!

Γενική Περιγραφή των μαθημάτων της Οικονομίας και της
Διοίκηση θα βρείτε στο κάτω μέρος του blog...

Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

Θέματα και Λύσεις της ΑΟΔΕ - Πανελλαδικές 2013

Απαντήσεις Πανελλαδικών 2013 (ΑΟΔΕ)Ομάδα Α

Α1
α. Το τεχνολογικό περιβάλλον επηρεάζει ποιοτικά και ποσοτικά τη φύση και την απόδοση του εξοπλισμού της επιχείρησης και των εργαζομένων, το είδος των προϊόντων και των υπηρεσιών.
Σωστό

β. Η έννοια της ηγεσίας δεν είναι σε καμία περίπτωση ταυτόσημη με τις έννοιες της δύναμης, της επιρροής και της εξουσίας.
Σωστό

γ. Όλες οι διαχειριστικές και λογιστικές διαδικασίες, που βοηθούν στην έγκαιρη διεκπεραίωση και στην καταγραφή των συναλλαγών της επιχείρησης, ανήκουν στη λειτουργία της έρευνας και ανάπτυξης.
Λάθος

δ. Η εξάρτηση μεταξύ των επιχειρησιακών λειτουργιών είναι μεγάλη και αυτή καθορίζει την καλή πορεία και τελικά την ύπαρξη της επιχείρησης.
Σωστό

ε. Κωδικοποίηση είναι η διαδικασία με την οποία ο δέκτης μετατρέπει αυτό που θέλει να μεταβιβάσει σε ένα νόημα με τη μορφή του μηνύματος.
Λάθος

στ Η παρακίνηση του εργαζομένου για απόδοση, σύμφωνα με τη θεωρία των προσδοκιών, προϋποθέτει και τη δίκαιη μεταχείρισή του σχετικά με τις αμοιβές του
ΣωστόΑ2. Ομάδα αποτελούν:
(β)  ο σύλλογος καθηγητών του σχολείου

Α3. Όταν η εξουσία ασκείται αυταρχικά, αυτό αποτελεί βασικό εμπόδιο επικοινωνίας που αναφέρεται:
(γ) Στις σχέσεις μεταξύ πομπού και δέκτη

Α4. Τα νέα διοικητικά συστήματα είναι λειτουργικοί στόχοι της επιχείρησης και αναφέρονται:
(γ) στις καινοτομίεςΑ5. Μια επιχείρηση το έτος 2011 παρήγαγε 50.000 μονάδες προϊόντος απασχολώντας 100 εργαζομένους. Τα χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια της επιχείρησης ήταν 8.000.000 ευρώ και η οικονομική της αποδοτικότητα ήταν ίση με 0,25. Να βρεθούν η παραγωγικότητα της εργασίας και το καθαρό κέρδος της επιχείρησης. (μονάδες 8)

Παραγωγικότητα εργασίας = Ποσότητα Παραγωγής / αριθμός εργαζομένων
                                                =50.000/100=500 μονάδες.

Γνωρίζουμε ότι: Οικονομική αποδοτικότητα = Καθαρό κέρδος/χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια
άρα:
Καθαρό κέρδος = Οικονομική αποδοτικότητα * χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια
                            = 0,25*8.000.000=2.000.000 ευρώΟμάδα Β

Β1. Από τις επιχειρησιακές λειτουργίες να περιγράψετε:
α. Την εμπορική λειτουργία (μονάδες 6)
Κεφ 1. Σελ 31-32 «Η Εμπορική Λειτουργία»

β. Τη λειτουργία δημοσίων σχέσεων (μονάδες 8)
Κεφ 1. Σελ 33-34 «Λειτουργία δημοσίων Σχέσεων»


Β2. Να περιγράψετε τη συμβολή του Henri Fayol (μονάδες 10) και του Max Weber (μονάδες 8) στην ιστορική εξέλιξη του μάνατζμεντ.
Κεφ 2. Σελ 57-58 «Ο Henri Fayol…του μάνατζμεντ» και «O Max Weber…συστήματος οργάνωσης».


Β3.
α. Να περιγράψετε τη διαδικασία μετάδοσης του μηνύματος (μονάδες 9)
Κεφ 3. Σελ 152-153 «Διαδικασία Μετάδοσης του Μηνύματος»

(β) Από τα κρίσιμα ζητήματα της μετάδοσης του μηνύματος να περιγράψετε την κατανόηση των διαφορών μεταξύ του πομπού και του δέκτη. (μονάδες 9)
Κεφ 3. Σελ 154 «Κατανόηση διαφορών μεταξύ πομπού και δέκτη»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Προετοιμασία Πανελλαδικών

Καθηγητής παραδίδει μαθήματα:

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
(ΑΟΘ)

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών
(ΑΟΔΕ)

Άριστη Γνώση αντικειμένου
Σύγχρονες Μέθοδοι διδασκαλίας
Σεβασμός στην προσωπικότητα του μαθητή

τηλ. επικοινωνίας: 694-8200440
(φιλική καταχώρηση)