Επιλέξτε απο το μενού "
Ετικέτες" αριστερά το μάθημα ή το κεφάλαιο που θέλετε καθώς και τις συμβουλές μας για μια επιτυχή πορεία στο δύσκολο έργο σας!

Γενική Περιγραφή των μαθημάτων της Οικονομίας και της
Διοίκηση θα βρείτε στο κάτω μέρος του blog...

Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

Θέματα και Λύσεις Πανελλαδικών 2013 - ΑΟΘ


ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

Α1.  Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,  γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α.  Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει,  επειδή μεταβάλλονται οι αναλογίες που υπάρχουν κάθε φορά ανάμεσα στους σταθερούς και μεταβλητούς συντελεστές.
Σωστό

β.  Το πραγματικό κόστος ενός αγαθού είναι τα άλλα αγαθά,  που θυσιάστηκαν για την παραγωγή του.
Σωστό

γ.  Όταν το οριακό προϊόν της εργασίας αρχίζει να μειώνεται,  αρχίζει να μειώνεται και το μέσο προϊόν της εργασίας.
Λάθος

δ.  Μια γεωργική έκταση,  όσο παραμένει ακαλλιέργητη,  είναι εν δυνάμει συντελεστής παραγωγής.
Σωστό

ε.  Όταν παρουσιάζεται έλλειμμα στην αγορά ενός αγαθού, τότε με κάθε μείωση της τιμής του αγαθού θα μειώνεται και το έλλειμμα.
Λάθος

Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α2.  Για την παραγωγή 60 μονάδων του αγαθού Υ θυσιάζονται 30 μονάδες του αγαθού Χ.  Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Υ είναι:
α. 0,5
β. 2
γ. 0,2
δ. 30

Α3.  Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για ένα αγαθό μειώνεται, όταν: 
α.  η τιμή του αγαθού μειώνεται και η ζήτησή του είναι ανελαστική
β.  η τιμή του αγαθού αυξάνεται και η ζήτησή του είναι ανελαστική
γ.  η τιμή του αγαθού μειώνεται και η ζήτησή του είναι ελαστική
δ.  η τιμή του αγαθού μειώνεται και η ελαστικότητα της ζήτησής του είναι ίση με τη μονάδα.ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

Με βάση το χρονικό ορίζοντα της επιχείρησης,  η οικονομική επιστήμη διακρίνει δύο περιόδους παραγωγής.
Β1.  Να περιγράψετε αυτές τις περιόδους  (μονάδες 16).  Πώς γίνεται η διάκριση αυτή;(μονάδες 6) Να αναφέρετε παραδείγματα (μονάδες 3).

Κεφάλαιο 3
σελ 53-54
"Ο χρονικός Ορίζοντας της Επιχείρησης"ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αναφέρεται στην τιμή (Px)  και στην ζητούμενη ποσότητα (Qx)  του αγαθού X,  καθώς και στο εισόδημα (Y) και στην τιμή (Pz) ενός αγαθού Z, υποκατάστατου του αγαθού X.

Συνδυασμοί
Ρx
Qx
Y
Pz
A
20
10
40.000
10
B
20
24
50.000
10
Γ
16
40
60.000
10
Δ
30
6
40.000
10
Ε
30
16
50.000
9

Γ1.  Nα αιτιολογήσετε μεταξύ ποιων συνδυασμών υπολογίζεται η τοξοειδής ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού X  και να την υπολογίσετε (μονάδες 7).
Πώς μεταβάλλεται η συνολική δαπάνη μεταξύ των συνδυασμών αυτών;
Να εξηγήσετε την παραπάνω μεταβολή με τη χρήση της τοξοειδούς ελαστικότητας ζήτησης του αγαθού X (μονάδες 7).

Για να υπολογίσουμε την Ελαστικότητα Ζήτησης θα πρέπει να ισχύει το Ceteris Paribus. 
Άρα θα πρέπει, καθώς μεταβάλλεται η τιμή, να παραμένουν αμετάβλητα τόσο το εισόδημα όσο και η τιμή του υποκατάστατου αγαθού Ζ. Αυτό συμβαίνει ΜΟΝΟ μεταξύ των συνδυασμών Α και Δ.

Εd(τόξου)= ΔQ/ΔΡ * (PA+PΔ)/(QA+QΔ) = 6-10/30-20 * 20+30/10+6 = -1,25 (ελαστική ζήτηση)
Η ΣΔ=P*Q στους συνδυασμούς αυτούς είναι
Α: 200
Δ: 180
Παρατηρούμε ότι καθώς η τιμή αυξάνεται (από 20 σε 30) η ΣΔ των καταναλωτών μειώνεται (από 200 σε 180). Αυτό είναι αναμενόμενο και οφείλεται στην ελαστικότητα ζήτησης που είναι ΕΛΑΣΤΙΚΗ, κοινώς οι καταναλωτές είναι περισσότερο ευαίσθητοι στις μεταβολές των τιμών και άρα η ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας είναι μεγαλύτερη από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής.


Γ2.  Να αιτιολογήσετε μεταξύ ποιων συνδυασμών υπολογίζεται η εισοδηματική ελαστικότητα,  να την υπολογίσετε καθώς το εισόδημα αυξάνεται και να χαρακτηρίσετε το είδος του αγαθού.

Παρόμοια με την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμής, η εισοδηματική ελαστικότητα υπολογίζεται μόνο όταν ισχύει το Ceteris Paribus (όπου εδώ αλλάζει το εισόδημα αλλα η τιμή του αγαθού Χ αλλα ΚΑΙ του αγαθού Ζ πρέπει να παραμένουν αμετάβλητες).
Αυτό ισχύει μόνο για τους συνδυασμούς Α Β.

ΕΥ=ΔQ/ΔΥ * Υ/Q = 24-10/50.000-40.000 * 40.000/10 = 5,6 >0 άρα το αγαθό είναι κανονικό.

Γ3.  Γιατί η γνώση της ελαστικότητας ζήτησης ενός αγαθού είναι πολύ σημαντική για τις επιχειρήσεις και το κράτος;

Κεφάλαιο 2
σελ 46
"Η χρησιμότητα της Ελαστικότητας Ζήτησης"  
Από "Η γνώση της ελαστικότητας..." μέχρι "...σε διατίμηση κτλ"ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται σε μία επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο.  Η εργασία (L)  αποτελεί τον μοναδικό μεταβλητό συντελεστή παραγωγής και η τιμή (αμοιβή) της είναι σταθερή.

L
Q
AP
MP
AVC
VC
MC
30
300
10
-
 36
10.800

40
400 
10 
 10
 36
 14.400
 36
50
450 
 5
40
 18.000
 72

Δ1.  Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα. Με δεδομένο ότι το Μέσο Προϊόν  (ΑΡ)  γίνεται μέγιστο,  όταν η επιχείρηση απασχολεί σαράντα (40)  εργάτες,  να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα, παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισμούς.

  • Αφού ξέρουμε ότι η εργασία είναι ο μοναδικός μεταβλητός συντελεστής θα ισχύει VC=wL. Αρα για L=3 αφού ξέρουμε το VC μπορούμε να προσδιορίσουμε τον εργατικό μισθό w=360.
  • Με δεδομένο ότι το Μέσο Προϊόν  (ΑΡ)  γίνεται μέγιστο,  όταν η επιχείρηση απασχολεί σαράντα (40)  εργάτες έχουμε ΑΡ4=ΜΡ4. Λύνουμε την εξίσωση Q/40 = (Q-300)/(40-30) οπότε Q=400
  • Τα υπόλοιπα αποτελέσματα είναι απλή εφαρμογή τύπων. (όλα με bold στον πίνακα)


Δ2.  Αν η επιχείρηση αυξήσει την παραγωγή της από 330  μονάδες,  σε 430 μονάδες με τι κόστος θα επιβαρυνθεί;

Υπολογίζουμε τα ΜC και βρίσκουμε ότι το VC όταν Q=330 είναι 11.880, ενώ όταν το Q=430 VC= 16560.
Άρα, ΔΤC=ΔVC=16560-11880=4.680

Δ3.  α.  Nα κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης. 

O πίνακας προσφοράς είναι το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους πάνω από το ελάχιστο Μέσο Μεταβλητό κόστος. άρα:

P=MC
Qs
36
400
72
450

β. Αν ο κλάδος παραγωγής περιλαμβάνει 100  όμοιες επιχειρήσεις,  να κατασκευάσετε τον πίνακα αγοραίας προσφοράς. 

Αγοραίο Qs=100*Qs

P=MC
Qs
36
400
72
450Δ4.  Αν η τιμή ισορροπίας στην αγορά είναι 72  χρηματικές μονάδες,  ποια ποσότητα πρέπει να παράγει η επιχείρηση για να μεγιστοποιεί τα κέρδη της;

H επιχείρηση μεγιστοποιεί τα κέρδη της εκεί που η τιμή είναι ίση με το οριακό κόστος. Άρα η επιχείρηση θα προσφέρει 450 μονάδες προϊόντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Προετοιμασία Πανελλαδικών

Καθηγητής παραδίδει μαθήματα:

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
(ΑΟΘ)

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών
(ΑΟΔΕ)

Άριστη Γνώση αντικειμένου
Σύγχρονες Μέθοδοι διδασκαλίας
Σεβασμός στην προσωπικότητα του μαθητή

τηλ. επικοινωνίας: 694-8200440
(φιλική καταχώρηση)