Επιλέξτε απο το μενού "
Ετικέτες" αριστερά το μάθημα ή το κεφάλαιο που θέλετε καθώς και τις συμβουλές μας για μια επιτυχή πορεία στο δύσκολο έργο σας!

Γενική Περιγραφή των μαθημάτων της Οικονομίας και της
Διοίκηση θα βρείτε στο κάτω μέρος του blog...

Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Και ενώ οι περισσότεροι φίλοι σας έχουν ήδα πάει για μπάνιο μετά το τέλος των εξετάσεων εσεις μένετε μέσα και συνεχίζετε το διάβασμα με την ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...

24 σημεία που πρέπει να έχετε κατά νου όσο γράφετε1. Το Κόστος Ευκαιρίας μεταξύ δύο συνδυασμών είναι ΑΝΑΜΕΣΑστους συνδυασμούς αυτούς. (προσοχή! Το Κόστος Ευκαιρίας είναι ΠΑΝΤΑ θετικό)

2. Οι Ελαστικότητες τόσο της Ζήτησης όσο και της Προσφοράς μεταξύ δύο συνδυασμών αναφέρονται στον ΑΡΧΙΚΟ συνδυασμό. (το ίδιο ισχύει και στην εισοδηματική ελαστικότητα)

3. Οι Ποσότητες του Οριακού Προϊόντος (MP) και του Οριακού Κόστους (MC) μεταξύ δύο συνδυασμών αναφέρονται στον ΤΕΛΙΚΟσυνδυασμό.

4. Στο Κόστος Ευκαιρίας το "Δ" είναι Μεγαλύτερο μείον ΜικρότεροΕΝΩ στις ελαστικότητες, στο Οριακό Προϊόν και στο Οριακό Κόστος το "Δ" είναι τελικό μείον αρχικό! (βλέπε τυπολόγιο)

5. Αν έχουμε ανεργία πάει να πει ότι ΔΕΝ βρισκόμαστε πάνω στην ΚΠΔ! (Αν η ανεργία μειωθεί ή αυξηθεί η ΚΠΔ ΔΕΝ μετακινείται!).

6. Όταν έχουμε έναν πίνακα με τους μέγιστους συνδυασμούς που μπορούν να παραχθούν για δύο αγαθά (ασκήσεις κεφαλαίου 1) και μας ζητάει να κατασκευάσουμε την Κ.Π.Δ. προσδιορίζομε τα σημεία πάνω στο διάγραμμα και τα ενώνουμε με ευθύγραμμα τμήματα! (ΟΧΙ καμπυλωτά)

7. Προσοχή στο πότε έχουμε μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα και πότε μεταβολή στη ζήτηση! Η ζητούμενη ποσότητα μεταβάλλεταιόταν μεταβάλλεται η τιμή του αγαθού, ενώ η ζήτηση μεταβάλλεταιόταν μεταβάλλεται κάποιος από τους υπόλοιπους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης!! (Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση της προσφερόμενης ποσότητας – προσφοράς!).

8. Ο Νόμος της Φθίνουσας Απόδοσης ισχύει με την προσθήκη του εργάτη (L) που μειώνει το Οριακό προϊόν (MP) και ΟΧΙ στον εργάτη που το Οριακό προϊόν είναι μέγιστο! Γι αυτό το λόγω γράφουμε: "Ο Νόμος της Φθίνουσας απόδοσης ισχύει με την προσθήκη του (τάδε) εργάτη μιας και το MP από αυτόν τον εργάτη και μετά μειώνεται"!

9. ΠΡΟΣΟΧΗ στο Μεταβλητό κόστος!
  • Αν έχουμε μόνο έναν μεταβλητό συντελεστή (την εργασία-L) τότε VC=wL
  • Αν έχουμε και την εργασία και πρώτες ύλες τότε VC=wL+rQ
(r: κόστος Α’ υλών ανά μονάδα προϊόντος)

10. Η καμπύλη προσφοράς είναι το ανερχόμενο κομμάτι της καμπύλης του MC πάνω από το (ελάχιστο) AVC.
Στις ασκήσεις κοινώς που μας ζητάει τον πίνακα προσφοράς πρέπει να βρούμε που εξισώνονται αυτά τα δύο (ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθώς το MC αυξάνεται) και από το σημείο αυτό ξεκινά ο πίνακας προσφοράς όπου P=MC και Q όπως έχει!

ΟΜΩΣ: Αν ΔΕΝ εξισώνονται πουθενά (πέρα από τον πρώτο συνδυασμό που δεν μας κάνει μιας και το MC μειώνεται) τότε ο πίνακας προσφοράς θα ξεκινήσει από το σημείο που για πρώτη φορά MC>AVC!!! (κοινώς η επιχείρηση θα προσφέρει το προϊόν της για τιμές μεγαλύτερες από το AVC)

11. Όταν έχουμε 2 συνδυασμούς και μας ζητάει να προσδιορίσουμε τησυνάρτηση από την οποία προήλθαν (για παράδειγμα, συνάρτηση ζήτησης, προσφοράς, ακόμα και ΚΠΔ) θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να μας λέει ότι είναι γραμμική (ή πιο σωστά ευθεία).
(Μεγάλη προσοχή λοιπόν σε ασκήσεις όπου αφού έχετε προσδιορίσει τον πίνακα προσφοράς, σας δίνει μια συνάρτηση ζήτησης και σας ζητάει την ισορροπία! Αν ΔΕΝ λέει ότι η συνάρτησης προσφοράς είναι ευθεία, τότε την ισορροπία θα την βρείτε αντικαθιστώντας τις τιμές (P) του πίνακα προσφοράς στη συνάρτηση ζήτησης και θα δείτε για ποια τιμή Qs=Qd.)

12. Στην Ισοσκελή Υπερβολή (QD=A/P) η Συνολική Δαπάνη (ΣΔ=PQ) των καταναλωτών είναι πάντα σταθερή και ίση με Α και η Ελαστικότητα ΤΟΞΟΥ (όχι σημείου) είναι ίση με τη μονάδα (σε απόλυτη τιμή).

13. Καθώς προσδιορίζουμε τις Ελαστικότητες Ζήτησης ή Προσφοράς πρέπει να ΙΣΧΥΕΙ το Ceteris Paribus κοινώς οι υπόλοιποι προσδιοριστικοί παράγοντες να παραμένουν αμετάβλητοι!!!

14. 
  • Η Ελαστικότητα Ζήτησης είναι ΠΑΝΤΑ αρνητική λόγω του Νόμου της Ζήτησης
  • Η Ελαστικότητα Προσφοράς είναι ΠΑΝΤΑ θετική λόγω του Νόμου της Προσφοράς
  • Η Εισοδηματική Ελαστικότητα μπορεί να είναι είτε θετική(κανονικό αγαθό) είτε αρνητική (κατώτερο αγαθό).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειμένου να χαρακτηρίσουμε τις ελαστικότητες:
  • Ελαστικότητα Ζήτησης: Συγκρίνουμε με το 1 (όπου η ελαστικότητα θα είναι σε απόλυτη τιμή!)
  • Ελαστικότητα Προσφοράς: Συγκρίνουμε με το 1
  • Εισοδηματική Ελαστικότητα: Συγκρίνουμε με το 0!
(Βλέπε και τυπολόγιο)

15. Η Ανώτατη τιμή είναι ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ από την τιμή Ισορροπίας και η Κατώτατη τιμή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ.

16. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η Ελαστικότητα Ζήτησης υπολογίζεται με τους υπόλοιπους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης να παραμένουν αμετάβλητοι (ceteris paribus). Αν κοινώς θέλουμε να υπολογίσουμε την Ελαστικότητα Ζήτησης ως προς την τιμή θα πρέπει το εισόδημα κλπ να παραμένουν σταθερά μεταξύ των συνδυασμών. Αντίστοιχα, όταν θέλουμε την Εισοδηματική Ελαστικότητα πρέπει η τιμή και τα υπόλοιπα να παραμένουν σταθερά!

17. ΑΝ μια συνάρτηση ζήτησης (ή προσφοράς) είναι γραμμική τότε τοΔQ/ΔΡ από την ελαστικότητα δεν είναι τίποτε άλλο από την κλίση της συνάρτηση (κοινώς το β στη ζήτησης ή το δ στην προσφοράς).

18. Σε έναν πίνακα προσφοράς να είστε πάντα υποψιασμένοι ως προς την τιμή Ρ (είναι ίση με το οριακό κόστος (MC).

19. Ένα προϊόν πωλείται με καπέλο όταν πωλείται σε τιμή μεγαλύτερη από την ανώτατη τιμή (ΟΧΙ από την τιμή ισορροπίας). Στις ασκήσεις που βλέπετε ΔΕΝ υπολογίζετε το καπέλο... υπολογίζετε τη ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ που μπορεί να πάρει το καπέλο!

20. Προσοχή στο πώς μεταβάλλεται η συνάρτηση ζήτησης ή προσφοράς!
  • Αν μας πει ότι η ζήτηση αυξάνεται κατά 10 μονάδες για κάθε τιμή του αγαθού, τότε στην παλιά συνάρτηση ζήτησης απλά προσθέτουμε το 10. Q’D=QD+10 (παράλληλη μετατόπιση)
  • Αν μας πει ότι η ζήτηση αυξάνεται κατά 10% τότε η νέα μας συνάρτηση ζήτησης είναι Q’D=QD+0,1Q=(1+0,1)Q=(1,1)QD.
21. Για να χαρακτηρίσουμε το Κόστος Ευκαιρίας ως αυξανόμενο ή φθίνον ή σταθερό ελέγχουμε την πορεία του ΚΕ καθώς το προϊόν αυξάνεται!! Αν δηλαδή το προϊόν Χ αυξάνεται από πάνω προς τα κάτω πάμε στη στήλη με το ΚΕx και ελέγχουμε την πορεία του από πάνω προς τα κάτω. Αν όμως αυξάνεται από κάτω προς τα πάνω θα δούμε και τη στήλη του ΚΕ από κάτω προς τα πάνω. Αν το ΚΕx είναι αυξανόμενο τότε ΚΑΙ του Υ θα είναι αυξανόμενο (το κόστος Ευκαιρίας είναι ΣΥΝΗΘΩΣ αυξανόμενο – μορφή ΚΠΔ κοίλη).

22. ΠΡΟΣΟΧΗ στην ευθεία ΚΠΔ. Εκεί το Κόστος Ευκαιρίας είναι σταθερό! (μπορείτε ακόμα και να έχετε συνάρτηση για την γραμμική/ευθεία ΚΠΔ.)

23. Ιδιαίτερη προσοχή στο πότε αυξάνεται η Συνολική Δαπάνη (ΣΔ) των καταναλωτών (άρα και τα Συνολικά Έσοδα των επιχειρήσεων) ανάλογα με την ελαστικότητα ζήτησης (σελ 45). Να θυμάστε ότι ΜΟΝΟ στην ευθεία/γραμμική συνάρτηση ζήτησης ισχύει ο πίνακας της σελ 44. Στο μέσο της η Εd είναι ίση με -1 (εκεί μάλιστα η ΣΔ παίρνει τη μέγιστη τιμή της).

24. Η Συνολική Δαπάνη των καταναλωτών είναι πάντα ίση με τα Συνολικά Έσοδα των επιχειρήσεων ΕΚΤΟΣ από την περίπτωση που το κράτος επιβάλλει κατώτατη τιμή. Εκεί οι καταναλωτές ξοδεύουν ΣΔ=Ρκ*Qd ενώ οι παραγωγοί εισπράττουν ΣΕ=Ρκ*Qs (στην ουσία παίρνουν τη ΣΔ των καταναλωτών + την κρατική επιβάρυνση!)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Προετοιμασία Πανελλαδικών

Καθηγητής παραδίδει μαθήματα:

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
(ΑΟΘ)

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών
(ΑΟΔΕ)

Άριστη Γνώση αντικειμένου
Σύγχρονες Μέθοδοι διδασκαλίας
Σεβασμός στην προσωπικότητα του μαθητή

τηλ. επικοινωνίας: 694-8200440
(φιλική καταχώρηση)