Επιλέξτε απο το μενού "
Ετικέτες" αριστερά το μάθημα ή το κεφάλαιο που θέλετε καθώς και τις συμβουλές μας για μια επιτυχή πορεία στο δύσκολο έργο σας!

Γενική Περιγραφή των μαθημάτων της Οικονομίας και της
Διοίκηση θα βρείτε στο κάτω μέρος του blog...

Τρίτη, 3 Ιουνίου 2008

Θέματα Πανελλαδικών 2008 - ΑΟΘ

Με κόκκινο οι απαντήσεις και τα σχόλια μας!

ΟΜΑΔΑ Α

Για τις προτάσεις από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

Α.1 Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του καταμερισμού των έργων είναι ότι η μεγάλη εξειδίκευση οδηγεί και σε διάφορες βελτιώσεις του τρόπου με τον οποίο γίνεται η παραγωγή, δηλαδή σε διάφορες εφευρέσεις, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής. Μονάδες 3 (Σωστό, εύκολο, σελ 22)

Α.2 Η εισοδηματική ελαστικότητα των κατώτερων αγαθών είναι αρνητική. Μονάδες 3 (Σωστό, εύκολο σελ 48)

Α.3 Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής ενός συμπληρωματικού αγαθού (ceteris paribus). Μονάδες 3 (Λάθος, προς την αντίθετη κατεύθυνση, βατό, σελ 35-36)

Α.4 Η καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ζήτησης ίση με το μηδέν σε όλα τα σημεία της είναι ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων. Μονάδες 3 (Λάθος, προς τον άξονα των τιμών, εύκολο, σελ 43)

Α.5 Στη φάση της καθόδου του οικονομικού κύκλου παρατηρούνται μείωση της κατανάλωσης, στασιμότητα ή μείωση των επενδύσεων, μείωση του εισοδήματος και της απασχόλησης. Μονάδες 3 (Σωστό, βατό, σελ 165)

Για τις προτάσεις Α.6 και Α.7 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α.6 Η ανεργία, που οφείλεται στην αδυναμία των εργατών να εντοπίζουν αμέσως τις επιχειρήσεις με τις κενές θέσεις εργασίας και στην αδυναμία των επιχειρήσεων να εντοπίσουν τους ανέργους εργάτες, ονομάζεται:
α. ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης.
β. εποχιακή ανεργία.
γ. ανεργία τριβής.
(εύκολο, σελ 170)
δ. διαρθρωτική ανεργία.
Μονάδες 5

Α.7 Το οριακό προϊόν της εργασίας υπολογίζεται ως εξής:
α. μεταβολή του συνολικού προϊόντος / μεταβολή του συνολικού κόστους.
β. μεταβολή του συνολικού κόστους / μεταβολή του συνολικού προϊόντος.
γ. μεταβολή της ποσότητας εργασίας / μεταβολή του συνολικού προϊόντος.
δ. μεταβολή του συνολικού προϊόντος / μεταβολή της ποσότητας εργασίας .
(Εύκολο, MPQL, σελ 56)
Μονάδες 5

ΟΜΑΔΑ Β

Ποιος είναι ο σκοπός του κράτους, όταν επιβάλλει σε ένα αγαθό ανώτατη τιμή διατίμησης; (μονάδες 8). Με τη βοήθεια διαγράμματος να εξηγήσετε τις συνέπειες, που έχει για την αγορά ενός αγαθού η επιβολή ανώτατης τιμής διατίμησης (μονάδες 17).
(Σελ 100-101 "Σκοπός του κράτους με την επιβολή ... πρέπει να είναι βραχυχρόνια για να αποφεύγεται η «μαύρη αγορά»", απαιτείται διάγραμμα, εύκολο θέμα για διαβασμένους και καλούς μαθητές, αρκετά δύσκολο για παπαγάλους)

ΟΜΑΔΑ Γ

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται δεδομένα μιας υποθετικής οικονομίας στην οποία παράγεται μόνο ένα αγαθό. Έτος βάσης είναι το 2004.

Έτη

2004

2005

2006

P

200

210

224

Q

1.000

1.200

1.500

ΑΕΠΤΤ

200.000

252.000

336.000

ΔΤ

100

105

112

ΑΕΠΣΤ

200.000

240.000

300.000

κ.κ ΑΕΠΣΤ

160

187,5

200

Πληθυσμός

1.250

1.280

1.500

Εργατικό Δυναμικό

1.000

1.024

1.200

Απασχολούμενοι

900

896

1.050

Άνεργοι

100

128

150

Ποσοστό Ανεργίας

10

12,5

12,5

Γ.1 Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα και λαμβάνοντας υπόψη ότι το εργατικό δυναμικό κάθε έτους αντιστοιχεί στο 80% του πληθυσμού του έτους, να συμπληρώσετε τα κενά του, παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισμούς. Μονάδες 17
(τα αποτελέσματα πανω στον πίνακα, πολλές πράξεις, συνδυαστική άσκηση απο κεφ 7 και 9, Βατή αλλά θέλει προσοχή στις πράξεις, αναμενόμενη άσκηση απο κεφ 7)

Γ.2 Να υπολογίσετε το πραγματικό Α.Ε.Π. του έτους 2005 σε σταθερές τιμές του 2006.
Μονάδες 5
(ΑΕΠ
2005,ΕΒ:2006=224*1200=268.800, εύκολο, υπολογίζεται με δύο τρόπους)

Γ.3 Να υπολογίσετε τον ρυθμό πληθωρισμού μεταξύ των ετών 2005 και 2006. Μονάδες 3
(112-105/105 * 100 = 6,66%, εύκολο, υπολογίζεται ασχέτως ποιο έτος βάσης θα πάρετε!)

ΟΜΑΔΑ Δ

Δίνεται παρακάτω ο πίνακας προσφοράς μιας επιχείρησης η οποία λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο. Ο μοναδικός μεταβλητός συντελεστής παραγωγής που χρησιμοποιεί η επιχείρηση είναι η εργασία. Η τιμή (αμοιβή) της εργασίας είναι 900 χρηματικές μονάδες.

P

Q

18

200

20

245


Δ.1
Εάν για την παραγωγή των 200 μονάδων προϊόντος η επιχείρηση χρησιμοποιεί 4 εργάτες, να υπολογίσετε το μεταβλητό κόστος της επιχείρησης (μονάδες 4). Ποιο είναι το μεταβλητό κόστος της επιχείρησης, όταν αυτή παράγει 245 μονάδες προϊόντος; (μονάδες 4).
(Για L=4 τότε VC= 4*900=3.600 πολύ εύκολο
αφου P=MC από κατασκευής της καμπύλης προσφοράς 20=(VC-3600)/(245-200) άρα VC=4.500 απαιτητικό, ίδια λογική με τις εξετάσεις προσομοίωσης του ΟΕΦΕ 2008!!!!)

Δ.2 Να κατασκευαστεί ο πίνακας αγοραίας προσφοράς, αν το προϊόν αυτό παράγεται από 20 πανομοιότυπες επιχειρήσεις. Μονάδες 5


P

Qαγοραία

18

4000

20

4900

(πολύ εύκολο)

Δ.3 Να βρεθεί η αγοραία συνάρτηση προσφοράς (η οποία είναι γραμμική). Μονάδες 6
(Q
s = -4100+450P, εύκολο)

Δ.4 Να προσδιοριστούν αλγεβρικά η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας στην αγορά του προϊόντος, αν η αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι Q
D=8.400-50P, όπου QD είναι η ζητούμενη ποσότητα και P η τιμή. Μονάδες 6
(Q
S = QD άρα Pισ=25 και Qισ=7150, πολύ εύκολη και πάντα αναμενόμενη)


Γενικά Σχόλια: Τα θέματα της ΑΟΘ ήταν απαιτητικά από πλευράς πράξεων οπότε μαθητές που δεν είχαν εξασκηθεί κατάλληλα έχασαν χρόνο και ενδεχομένως μόρια. Επίσης, η θεωρία βοήθησε πολύ τους μαθητές της τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης μιας και δεν απαιτούσε αποστήθιση αλλά κατανόηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα Δ1β είχε ΙΔΙΑ λογική με το θέμα των εξετάσεων προσομοίωσης της ένωσης φροντιστηρίων γεγονός που σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως...)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Προετοιμασία Πανελλαδικών

Καθηγητής παραδίδει μαθήματα:

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
(ΑΟΘ)

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών
(ΑΟΔΕ)

Άριστη Γνώση αντικειμένου
Σύγχρονες Μέθοδοι διδασκαλίας
Σεβασμός στην προσωπικότητα του μαθητή

τηλ. επικοινωνίας: 694-8200440
(φιλική καταχώρηση)