Επιλέξτε απο το μενού "
Ετικέτες" αριστερά το μάθημα ή το κεφάλαιο που θέλετε καθώς και τις συμβουλές μας για μια επιτυχή πορεία στο δύσκολο έργο σας!

Γενική Περιγραφή των μαθημάτων της Οικονομίας και της
Διοίκηση θα βρείτε στο κάτω μέρος του blog...

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 
24 σημεία που πρέπει να έχετε κατά νου όσο γράφετε1. Το Κόστος Ευκαιρίας μεταξύ δύο συνδυασμών είναι ΑΝΑΜΕΣΑ στους συνδυασμούς αυτούς. (προσοχή! Το Κόστος Ευκαιρίας είναι ΠΑΝΤΑ θετικό)

2. Οι Ελαστικότητες τόσο της Ζήτησης όσο και της Προσφοράς μεταξύ δύο συνδυασμών αναφέρονται στον ΑΡΧΙΚΟ συνδυασμό. (το ίδιο ισχύει και στην εισοδηματική ελαστικότητα)

3. Οι Ποσότητες του Οριακού Προϊόντος (MP) και του Οριακού Κόστους (MC) μεταξύ δύο συνδυασμών αναφέρονται στον ΤΕΛΙΚΟσυνδυασμό.

4. Στο Κόστος Ευκαιρίας το "Δ" είναι Μεγαλύτερο μείον Μικρότερο ΕΝΩ στις ελαστικότητες, στο Οριακό Προϊόν και στο Οριακό Κόστος το "Δ" είναι τελικό μείον αρχικό! (βλέπε τυπολόγιο)

5. Αν έχουμε ανεργία πάει να πει ότι ΔΕΝ βρισκόμαστε πάνω στην ΚΠΔ! (Αν η ανεργία μειωθεί ή αυξηθεί η ΚΠΔ ΔΕΝ μετακινείται!).

6. Όταν έχουμε έναν πίνακα με τους μέγιστους συνδυασμούς που μπορούν να παραχθούν για δύο αγαθά (ασκήσεις κεφαλαίου 1) και μας ζητάει να κατασκευάσουμε την Κ.Π.Δ. προσδιορίζομε τα σημεία πάνω στο διάγραμμα και τα ενώνουμε με ευθύγραμμα τμήματα! (ΟΧΙ καμπυλωτά)

7. Προσοχή στο πότε έχουμε μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα και πότε μεταβολή στη ζήτηση! Η ζητούμενη ποσότητα μεταβάλλεταιόταν μεταβάλλεται η τιμή του αγαθού, ενώ η ζήτηση μεταβάλλεταιόταν μεταβάλλεται κάποιος από τους υπόλοιπους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης!! (Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση της προσφερόμενης ποσότητας – προσφοράς!).

8. Ο Νόμος της Φθίνουσας Απόδοσης ισχύει με την προσθήκη του εργάτη (L) που μειώνει το Οριακό προϊόν (MP) και ΟΧΙ στον εργάτη που το Οριακό προϊόν είναι μέγιστο! Γι αυτό το λόγω γράφουμε: "Ο Νόμος της Φθίνουσας απόδοσης ισχύει με την προσθήκη του (τάδε) εργάτη μιας και το MP από αυτόν τον εργάτη και μετά μειώνεται"!

9. ΠΡΟΣΟΧΗ στο Μεταβλητό κόστος!
 • Αν έχουμε μόνο έναν μεταβλητό συντελεστή (την εργασία-L) τότε VC=wL
 • Αν έχουμε και την εργασία και πρώτες ύλες τότε VC=wL+rQ
(r: κόστος Α’ υλών ανά μονάδα προϊόντος)

10. Η καμπύλη προσφοράς είναι το ανερχόμενο κομμάτι της καμπύλης του MC πάνω από το (ελάχιστο) AVC.
Στις ασκήσεις κοινώς που μας ζητάει τον πίνακα προσφοράς πρέπει να βρούμε που εξισώνονται αυτά τα δύο (ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθώς το MC αυξάνεται) και από το σημείο αυτό ξεκινά ο πίνακας προσφοράς όπου P=MC και Q όπως έχει!

ΟΜΩΣ: Αν ΔΕΝ εξισώνονται πουθενά (πέρα από τον πρώτο συνδυασμό που δεν μας κάνει μιας και το MC μειώνεται) τότε ο πίνακας προσφοράς θα ξεκινήσει από το σημείο που για πρώτη φορά MC>AVC!!! (κοινώς η επιχείρηση θα προσφέρει το προϊόν της για τιμές μεγαλύτερες από το AVC)

11. Όταν έχουμε 2 συνδυασμούς και μας ζητάει να προσδιορίσουμε τησυνάρτηση από την οποία προήλθαν (για παράδειγμα, συνάρτηση ζήτησης, προσφοράς, ακόμα και ΚΠΔ) θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να μας λέει ότι είναι γραμμική (ή πιο σωστά ευθεία).
(Μεγάλη προσοχή λοιπόν σε ασκήσεις όπου αφού έχετε προσδιορίσει τον πίνακα προσφοράς, σας δίνει μια συνάρτηση ζήτησης και σας ζητάει την ισορροπία! Αν ΔΕΝ λέει ότι η συνάρτησης προσφοράς είναι ευθεία, τότε την ισορροπία θα την βρείτε αντικαθιστώντας τις τιμές (P) του πίνακα προσφοράς στη συνάρτηση ζήτησης και θα δείτε για ποια τιμή Qs=Qd.)

12. Στην Ισοσκελή Υπερβολή (QD=A/P) η Συνολική Δαπάνη (ΣΔ=PQ) των καταναλωτών είναι πάντα σταθερή και ίση με Α και η Ελαστικότητα ΤΟΞΟΥ (όχι σημείου) είναι ίση με τη μονάδα (σε απόλυτη τιμή).

13. Καθώς προσδιορίζουμε τις Ελαστικότητες Ζήτησης ή Προσφοράς πρέπει να ΙΣΧΥΕΙ το Ceteris Paribus κοινώς οι υπόλοιποι προσδιοριστικοί παράγοντες να παραμένουν αμετάβλητοι!!!

14. 
 • Η Ελαστικότητα Ζήτησης είναι ΠΑΝΤΑ αρνητική λόγω του Νόμου της Ζήτησης
 • Η Ελαστικότητα Προσφοράς είναι ΠΑΝΤΑ θετική λόγω του Νόμου της Προσφοράς
 • Η Εισοδηματική Ελαστικότητα μπορεί να είναι είτε θετική(κανονικό αγαθό) είτε αρνητική (κατώτερο αγαθό).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειμένου να χαρακτηρίσουμε τις ελαστικότητες:
 • Ελαστικότητα Ζήτησης: Συγκρίνουμε με το 1 (όπου η ελαστικότητα θα είναι σε απόλυτη τιμή!)
 • Ελαστικότητα Προσφοράς: Συγκρίνουμε με το 1
 • Εισοδηματική Ελαστικότητα: Συγκρίνουμε με το 0!
(Βλέπε και τυπολόγιο)

15. Η Ανώτατη τιμή είναι ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ από την τιμή Ισορροπίας και η Κατώτατη τιμή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ.

16. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η Ελαστικότητα Ζήτησης υπολογίζεται με τους υπόλοιπους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης να παραμένουν αμετάβλητοι (ceteris paribus). Αν κοινώς θέλουμε να υπολογίσουμε την Ελαστικότητα Ζήτησης ως προς την τιμή θα πρέπει το εισόδημα κλπ να παραμένουν σταθερά μεταξύ των συνδυασμών. Αντίστοιχα, όταν θέλουμε την Εισοδηματική Ελαστικότητα πρέπει η τιμή και τα υπόλοιπα να παραμένουν σταθερά!

17. ΑΝ μια συνάρτηση ζήτησης (ή προσφοράς) είναι γραμμική τότε τοΔQ/ΔΡ από την ελαστικότητα δεν είναι τίποτε άλλο από την κλίση της συνάρτηση (κοινώς το β στη ζήτησης ή το δ στην προσφοράς).

18. Σε έναν πίνακα προσφοράς να είστε πάντα υποψιασμένοι ως προς την τιμή Ρ (είναι ίση με το οριακό κόστος (MC).

19. Ένα προϊόν πωλείται με καπέλο όταν πωλείται σε τιμή μεγαλύτερη από την ανώτατη τιμή (ΟΧΙ από την τιμή ισορροπίας). Στις ασκήσεις που βλέπετε ΔΕΝ υπολογίζετε το καπέλο... υπολογίζετε τη ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ που μπορεί να πάρει το καπέλο!

20. Προσοχή στο πώς μεταβάλλεται η συνάρτηση ζήτησης ή προσφοράς!
 • Αν μας πει ότι η ζήτηση αυξάνεται κατά 10 μονάδες για κάθε τιμή του αγαθού, τότε στην παλιά συνάρτηση ζήτησης απλά προσθέτουμε το 10. Q’D=QD+10 (παράλληλη μετατόπιση)
 • Αν μας πει ότι η ζήτηση αυξάνεται κατά 10% τότε η νέα μας συνάρτηση ζήτησης είναι Q’D=QD+0,1Q=(1+0,1)Q=(1,1)QD.
21. Για να χαρακτηρίσουμε το Κόστος Ευκαιρίας ως αυξανόμενο ή φθίνον ή σταθερό ελέγχουμε την πορεία του ΚΕ καθώς το προϊόν αυξάνεται!! Αν δηλαδή το προϊόν Χ αυξάνεται από πάνω προς τα κάτω πάμε στη στήλη με το ΚΕx και ελέγχουμε την πορεία του από πάνω προς τα κάτω. Αν όμως αυξάνεται από κάτω προς τα πάνω θα δούμε και τη στήλη του ΚΕ από κάτω προς τα πάνω. Αν το ΚΕx είναι αυξανόμενο τότε ΚΑΙ του Υ θα είναι αυξανόμενο (το κόστος Ευκαιρίας είναι ΣΥΝΗΘΩΣ αυξανόμενο – μορφή ΚΠΔ κοίλη).

22. ΠΡΟΣΟΧΗ στην ευθεία ΚΠΔ. Εκεί το Κόστος Ευκαιρίας είναι σταθερό! (μπορείτε ακόμα και να έχετε συνάρτηση για την γραμμική/ευθεία ΚΠΔ.)

23. Ιδιαίτερη προσοχή στο πότε αυξάνεται η Συνολική Δαπάνη (ΣΔ) των καταναλωτών (άρα και τα Συνολικά Έσοδα των επιχειρήσεων) ανάλογα με την ελαστικότητα ζήτησης (σελ 45). Να θυμάστε ότι ΜΟΝΟ στην ευθεία/γραμμική συνάρτηση ζήτησης ισχύει ο πίνακας της σελ 44. Στο μέσο της η Εd είναι ίση με -1 (εκεί μάλιστα η ΣΔ παίρνει τη μέγιστη τιμή της).

24. Η Συνολική Δαπάνη των καταναλωτών είναι πάντα ίση με τα Συνολικά Έσοδα των επιχειρήσεων ΕΚΤΟΣ από την περίπτωση που το κράτος επιβάλλει κατώτατη τιμή. Εκεί οι καταναλωτές ξοδεύουν ΣΔ=Ρκ*Qd ενώ οι παραγωγοί εισπράττουν ΣΕ=Ρκ*Qs (στην ουσία παίρνουν τη ΣΔ των καταναλωτών + την κρατική επιβάρυνση!)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

Θέματα και Λύσεις Πανελλαδικών 2013 - ΑΟΘ


ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

Α1.  Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,  γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α.  Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει,  επειδή μεταβάλλονται οι αναλογίες που υπάρχουν κάθε φορά ανάμεσα στους σταθερούς και μεταβλητούς συντελεστές.
Σωστό

β.  Το πραγματικό κόστος ενός αγαθού είναι τα άλλα αγαθά,  που θυσιάστηκαν για την παραγωγή του.
Σωστό

γ.  Όταν το οριακό προϊόν της εργασίας αρχίζει να μειώνεται,  αρχίζει να μειώνεται και το μέσο προϊόν της εργασίας.
Λάθος

δ.  Μια γεωργική έκταση,  όσο παραμένει ακαλλιέργητη,  είναι εν δυνάμει συντελεστής παραγωγής.
Σωστό

ε.  Όταν παρουσιάζεται έλλειμμα στην αγορά ενός αγαθού, τότε με κάθε μείωση της τιμής του αγαθού θα μειώνεται και το έλλειμμα.
Λάθος

Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α2.  Για την παραγωγή 60 μονάδων του αγαθού Υ θυσιάζονται 30 μονάδες του αγαθού Χ.  Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Υ είναι:
α. 0,5
β. 2
γ. 0,2
δ. 30

Α3.  Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για ένα αγαθό μειώνεται, όταν: 
α.  η τιμή του αγαθού μειώνεται και η ζήτησή του είναι ανελαστική
β.  η τιμή του αγαθού αυξάνεται και η ζήτησή του είναι ανελαστική
γ.  η τιμή του αγαθού μειώνεται και η ζήτησή του είναι ελαστική
δ.  η τιμή του αγαθού μειώνεται και η ελαστικότητα της ζήτησής του είναι ίση με τη μονάδα.ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

Με βάση το χρονικό ορίζοντα της επιχείρησης,  η οικονομική επιστήμη διακρίνει δύο περιόδους παραγωγής.
Β1.  Να περιγράψετε αυτές τις περιόδους  (μονάδες 16).  Πώς γίνεται η διάκριση αυτή;(μονάδες 6) Να αναφέρετε παραδείγματα (μονάδες 3).

Κεφάλαιο 3
σελ 53-54
"Ο χρονικός Ορίζοντας της Επιχείρησης"ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αναφέρεται στην τιμή (Px)  και στην ζητούμενη ποσότητα (Qx)  του αγαθού X,  καθώς και στο εισόδημα (Y) και στην τιμή (Pz) ενός αγαθού Z, υποκατάστατου του αγαθού X.

Συνδυασμοί
Ρx
Qx
Y
Pz
A
20
10
40.000
10
B
20
24
50.000
10
Γ
16
40
60.000
10
Δ
30
6
40.000
10
Ε
30
16
50.000
9

Γ1.  Nα αιτιολογήσετε μεταξύ ποιων συνδυασμών υπολογίζεται η τοξοειδής ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού X  και να την υπολογίσετε (μονάδες 7).
Πώς μεταβάλλεται η συνολική δαπάνη μεταξύ των συνδυασμών αυτών;
Να εξηγήσετε την παραπάνω μεταβολή με τη χρήση της τοξοειδούς ελαστικότητας ζήτησης του αγαθού X (μονάδες 7).

Για να υπολογίσουμε την Ελαστικότητα Ζήτησης θα πρέπει να ισχύει το Ceteris Paribus. 
Άρα θα πρέπει, καθώς μεταβάλλεται η τιμή, να παραμένουν αμετάβλητα τόσο το εισόδημα όσο και η τιμή του υποκατάστατου αγαθού Ζ. Αυτό συμβαίνει ΜΟΝΟ μεταξύ των συνδυασμών Α και Δ.

Εd(τόξου)= ΔQ/ΔΡ * (PA+PΔ)/(QA+QΔ) = 6-10/30-20 * 20+30/10+6 = -1,25 (ελαστική ζήτηση)
Η ΣΔ=P*Q στους συνδυασμούς αυτούς είναι
Α: 200
Δ: 180
Παρατηρούμε ότι καθώς η τιμή αυξάνεται (από 20 σε 30) η ΣΔ των καταναλωτών μειώνεται (από 200 σε 180). Αυτό είναι αναμενόμενο και οφείλεται στην ελαστικότητα ζήτησης που είναι ΕΛΑΣΤΙΚΗ, κοινώς οι καταναλωτές είναι περισσότερο ευαίσθητοι στις μεταβολές των τιμών και άρα η ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας είναι μεγαλύτερη από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής.


Γ2.  Να αιτιολογήσετε μεταξύ ποιων συνδυασμών υπολογίζεται η εισοδηματική ελαστικότητα,  να την υπολογίσετε καθώς το εισόδημα αυξάνεται και να χαρακτηρίσετε το είδος του αγαθού.

Παρόμοια με την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμής, η εισοδηματική ελαστικότητα υπολογίζεται μόνο όταν ισχύει το Ceteris Paribus (όπου εδώ αλλάζει το εισόδημα αλλα η τιμή του αγαθού Χ αλλα ΚΑΙ του αγαθού Ζ πρέπει να παραμένουν αμετάβλητες).
Αυτό ισχύει μόνο για τους συνδυασμούς Α Β.

ΕΥ=ΔQ/ΔΥ * Υ/Q = 24-10/50.000-40.000 * 40.000/10 = 5,6 >0 άρα το αγαθό είναι κανονικό.

Γ3.  Γιατί η γνώση της ελαστικότητας ζήτησης ενός αγαθού είναι πολύ σημαντική για τις επιχειρήσεις και το κράτος;

Κεφάλαιο 2
σελ 46
"Η χρησιμότητα της Ελαστικότητας Ζήτησης"  
Από "Η γνώση της ελαστικότητας..." μέχρι "...σε διατίμηση κτλ"ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται σε μία επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο.  Η εργασία (L)  αποτελεί τον μοναδικό μεταβλητό συντελεστή παραγωγής και η τιμή (αμοιβή) της είναι σταθερή.

L
Q
AP
MP
AVC
VC
MC
30
300
10
-
 36
10.800

40
400 
10 
 10
 36
 14.400
 36
50
450 
 5
40
 18.000
 72

Δ1.  Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα. Με δεδομένο ότι το Μέσο Προϊόν  (ΑΡ)  γίνεται μέγιστο,  όταν η επιχείρηση απασχολεί σαράντα (40)  εργάτες,  να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα, παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισμούς.

 • Αφού ξέρουμε ότι η εργασία είναι ο μοναδικός μεταβλητός συντελεστής θα ισχύει VC=wL. Αρα για L=3 αφού ξέρουμε το VC μπορούμε να προσδιορίσουμε τον εργατικό μισθό w=360.
 • Με δεδομένο ότι το Μέσο Προϊόν  (ΑΡ)  γίνεται μέγιστο,  όταν η επιχείρηση απασχολεί σαράντα (40)  εργάτες έχουμε ΑΡ4=ΜΡ4. Λύνουμε την εξίσωση Q/40 = (Q-300)/(40-30) οπότε Q=400
 • Τα υπόλοιπα αποτελέσματα είναι απλή εφαρμογή τύπων. (όλα με bold στον πίνακα)


Δ2.  Αν η επιχείρηση αυξήσει την παραγωγή της από 330  μονάδες,  σε 430 μονάδες με τι κόστος θα επιβαρυνθεί;

Υπολογίζουμε τα ΜC και βρίσκουμε ότι το VC όταν Q=330 είναι 11.880, ενώ όταν το Q=430 VC= 16560.
Άρα, ΔΤC=ΔVC=16560-11880=4.680

Δ3.  α.  Nα κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης. 

O πίνακας προσφοράς είναι το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους πάνω από το ελάχιστο Μέσο Μεταβλητό κόστος. άρα:

P=MC
Qs
36
400
72
450

β. Αν ο κλάδος παραγωγής περιλαμβάνει 100  όμοιες επιχειρήσεις,  να κατασκευάσετε τον πίνακα αγοραίας προσφοράς. 

Αγοραίο Qs=100*Qs

P=MC
Qs
36
400
72
450Δ4.  Αν η τιμή ισορροπίας στην αγορά είναι 72  χρηματικές μονάδες,  ποια ποσότητα πρέπει να παράγει η επιχείρηση για να μεγιστοποιεί τα κέρδη της;

H επιχείρηση μεγιστοποιεί τα κέρδη της εκεί που η τιμή είναι ίση με το οριακό κόστος. Άρα η επιχείρηση θα προσφέρει 450 μονάδες προϊόντος.

Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Και ενώ οι περισσότεροι φίλοι σας έχουν ήδα πάει για μπάνιο μετά το τέλος των εξετάσεων εσεις μένετε μέσα και συνεχίζετε το διάβασμα με την ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...

24 σημεία που πρέπει να έχετε κατά νου όσο γράφετε1. Το Κόστος Ευκαιρίας μεταξύ δύο συνδυασμών είναι ΑΝΑΜΕΣΑστους συνδυασμούς αυτούς. (προσοχή! Το Κόστος Ευκαιρίας είναι ΠΑΝΤΑ θετικό)

2. Οι Ελαστικότητες τόσο της Ζήτησης όσο και της Προσφοράς μεταξύ δύο συνδυασμών αναφέρονται στον ΑΡΧΙΚΟ συνδυασμό. (το ίδιο ισχύει και στην εισοδηματική ελαστικότητα)

3. Οι Ποσότητες του Οριακού Προϊόντος (MP) και του Οριακού Κόστους (MC) μεταξύ δύο συνδυασμών αναφέρονται στον ΤΕΛΙΚΟσυνδυασμό.

4. Στο Κόστος Ευκαιρίας το "Δ" είναι Μεγαλύτερο μείον ΜικρότεροΕΝΩ στις ελαστικότητες, στο Οριακό Προϊόν και στο Οριακό Κόστος το "Δ" είναι τελικό μείον αρχικό! (βλέπε τυπολόγιο)

5. Αν έχουμε ανεργία πάει να πει ότι ΔΕΝ βρισκόμαστε πάνω στην ΚΠΔ! (Αν η ανεργία μειωθεί ή αυξηθεί η ΚΠΔ ΔΕΝ μετακινείται!).

6. Όταν έχουμε έναν πίνακα με τους μέγιστους συνδυασμούς που μπορούν να παραχθούν για δύο αγαθά (ασκήσεις κεφαλαίου 1) και μας ζητάει να κατασκευάσουμε την Κ.Π.Δ. προσδιορίζομε τα σημεία πάνω στο διάγραμμα και τα ενώνουμε με ευθύγραμμα τμήματα! (ΟΧΙ καμπυλωτά)

7. Προσοχή στο πότε έχουμε μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα και πότε μεταβολή στη ζήτηση! Η ζητούμενη ποσότητα μεταβάλλεταιόταν μεταβάλλεται η τιμή του αγαθού, ενώ η ζήτηση μεταβάλλεταιόταν μεταβάλλεται κάποιος από τους υπόλοιπους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης!! (Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση της προσφερόμενης ποσότητας – προσφοράς!).

8. Ο Νόμος της Φθίνουσας Απόδοσης ισχύει με την προσθήκη του εργάτη (L) που μειώνει το Οριακό προϊόν (MP) και ΟΧΙ στον εργάτη που το Οριακό προϊόν είναι μέγιστο! Γι αυτό το λόγω γράφουμε: "Ο Νόμος της Φθίνουσας απόδοσης ισχύει με την προσθήκη του (τάδε) εργάτη μιας και το MP από αυτόν τον εργάτη και μετά μειώνεται"!

9. ΠΡΟΣΟΧΗ στο Μεταβλητό κόστος!
 • Αν έχουμε μόνο έναν μεταβλητό συντελεστή (την εργασία-L) τότε VC=wL
 • Αν έχουμε και την εργασία και πρώτες ύλες τότε VC=wL+rQ
(r: κόστος Α’ υλών ανά μονάδα προϊόντος)

10. Η καμπύλη προσφοράς είναι το ανερχόμενο κομμάτι της καμπύλης του MC πάνω από το (ελάχιστο) AVC.
Στις ασκήσεις κοινώς που μας ζητάει τον πίνακα προσφοράς πρέπει να βρούμε που εξισώνονται αυτά τα δύο (ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθώς το MC αυξάνεται) και από το σημείο αυτό ξεκινά ο πίνακας προσφοράς όπου P=MC και Q όπως έχει!

ΟΜΩΣ: Αν ΔΕΝ εξισώνονται πουθενά (πέρα από τον πρώτο συνδυασμό που δεν μας κάνει μιας και το MC μειώνεται) τότε ο πίνακας προσφοράς θα ξεκινήσει από το σημείο που για πρώτη φορά MC>AVC!!! (κοινώς η επιχείρηση θα προσφέρει το προϊόν της για τιμές μεγαλύτερες από το AVC)

11. Όταν έχουμε 2 συνδυασμούς και μας ζητάει να προσδιορίσουμε τησυνάρτηση από την οποία προήλθαν (για παράδειγμα, συνάρτηση ζήτησης, προσφοράς, ακόμα και ΚΠΔ) θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να μας λέει ότι είναι γραμμική (ή πιο σωστά ευθεία).
(Μεγάλη προσοχή λοιπόν σε ασκήσεις όπου αφού έχετε προσδιορίσει τον πίνακα προσφοράς, σας δίνει μια συνάρτηση ζήτησης και σας ζητάει την ισορροπία! Αν ΔΕΝ λέει ότι η συνάρτησης προσφοράς είναι ευθεία, τότε την ισορροπία θα την βρείτε αντικαθιστώντας τις τιμές (P) του πίνακα προσφοράς στη συνάρτηση ζήτησης και θα δείτε για ποια τιμή Qs=Qd.)

12. Στην Ισοσκελή Υπερβολή (QD=A/P) η Συνολική Δαπάνη (ΣΔ=PQ) των καταναλωτών είναι πάντα σταθερή και ίση με Α και η Ελαστικότητα ΤΟΞΟΥ (όχι σημείου) είναι ίση με τη μονάδα (σε απόλυτη τιμή).

13. Καθώς προσδιορίζουμε τις Ελαστικότητες Ζήτησης ή Προσφοράς πρέπει να ΙΣΧΥΕΙ το Ceteris Paribus κοινώς οι υπόλοιποι προσδιοριστικοί παράγοντες να παραμένουν αμετάβλητοι!!!

14. 
 • Η Ελαστικότητα Ζήτησης είναι ΠΑΝΤΑ αρνητική λόγω του Νόμου της Ζήτησης
 • Η Ελαστικότητα Προσφοράς είναι ΠΑΝΤΑ θετική λόγω του Νόμου της Προσφοράς
 • Η Εισοδηματική Ελαστικότητα μπορεί να είναι είτε θετική(κανονικό αγαθό) είτε αρνητική (κατώτερο αγαθό).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειμένου να χαρακτηρίσουμε τις ελαστικότητες:
 • Ελαστικότητα Ζήτησης: Συγκρίνουμε με το 1 (όπου η ελαστικότητα θα είναι σε απόλυτη τιμή!)
 • Ελαστικότητα Προσφοράς: Συγκρίνουμε με το 1
 • Εισοδηματική Ελαστικότητα: Συγκρίνουμε με το 0!
(Βλέπε και τυπολόγιο)

15. Η Ανώτατη τιμή είναι ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ από την τιμή Ισορροπίας και η Κατώτατη τιμή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ.

16. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η Ελαστικότητα Ζήτησης υπολογίζεται με τους υπόλοιπους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης να παραμένουν αμετάβλητοι (ceteris paribus). Αν κοινώς θέλουμε να υπολογίσουμε την Ελαστικότητα Ζήτησης ως προς την τιμή θα πρέπει το εισόδημα κλπ να παραμένουν σταθερά μεταξύ των συνδυασμών. Αντίστοιχα, όταν θέλουμε την Εισοδηματική Ελαστικότητα πρέπει η τιμή και τα υπόλοιπα να παραμένουν σταθερά!

17. ΑΝ μια συνάρτηση ζήτησης (ή προσφοράς) είναι γραμμική τότε τοΔQ/ΔΡ από την ελαστικότητα δεν είναι τίποτε άλλο από την κλίση της συνάρτηση (κοινώς το β στη ζήτησης ή το δ στην προσφοράς).

18. Σε έναν πίνακα προσφοράς να είστε πάντα υποψιασμένοι ως προς την τιμή Ρ (είναι ίση με το οριακό κόστος (MC).

19. Ένα προϊόν πωλείται με καπέλο όταν πωλείται σε τιμή μεγαλύτερη από την ανώτατη τιμή (ΟΧΙ από την τιμή ισορροπίας). Στις ασκήσεις που βλέπετε ΔΕΝ υπολογίζετε το καπέλο... υπολογίζετε τη ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ που μπορεί να πάρει το καπέλο!

20. Προσοχή στο πώς μεταβάλλεται η συνάρτηση ζήτησης ή προσφοράς!
 • Αν μας πει ότι η ζήτηση αυξάνεται κατά 10 μονάδες για κάθε τιμή του αγαθού, τότε στην παλιά συνάρτηση ζήτησης απλά προσθέτουμε το 10. Q’D=QD+10 (παράλληλη μετατόπιση)
 • Αν μας πει ότι η ζήτηση αυξάνεται κατά 10% τότε η νέα μας συνάρτηση ζήτησης είναι Q’D=QD+0,1Q=(1+0,1)Q=(1,1)QD.
21. Για να χαρακτηρίσουμε το Κόστος Ευκαιρίας ως αυξανόμενο ή φθίνον ή σταθερό ελέγχουμε την πορεία του ΚΕ καθώς το προϊόν αυξάνεται!! Αν δηλαδή το προϊόν Χ αυξάνεται από πάνω προς τα κάτω πάμε στη στήλη με το ΚΕx και ελέγχουμε την πορεία του από πάνω προς τα κάτω. Αν όμως αυξάνεται από κάτω προς τα πάνω θα δούμε και τη στήλη του ΚΕ από κάτω προς τα πάνω. Αν το ΚΕx είναι αυξανόμενο τότε ΚΑΙ του Υ θα είναι αυξανόμενο (το κόστος Ευκαιρίας είναι ΣΥΝΗΘΩΣ αυξανόμενο – μορφή ΚΠΔ κοίλη).

22. ΠΡΟΣΟΧΗ στην ευθεία ΚΠΔ. Εκεί το Κόστος Ευκαιρίας είναι σταθερό! (μπορείτε ακόμα και να έχετε συνάρτηση για την γραμμική/ευθεία ΚΠΔ.)

23. Ιδιαίτερη προσοχή στο πότε αυξάνεται η Συνολική Δαπάνη (ΣΔ) των καταναλωτών (άρα και τα Συνολικά Έσοδα των επιχειρήσεων) ανάλογα με την ελαστικότητα ζήτησης (σελ 45). Να θυμάστε ότι ΜΟΝΟ στην ευθεία/γραμμική συνάρτηση ζήτησης ισχύει ο πίνακας της σελ 44. Στο μέσο της η Εd είναι ίση με -1 (εκεί μάλιστα η ΣΔ παίρνει τη μέγιστη τιμή της).

24. Η Συνολική Δαπάνη των καταναλωτών είναι πάντα ίση με τα Συνολικά Έσοδα των επιχειρήσεων ΕΚΤΟΣ από την περίπτωση που το κράτος επιβάλλει κατώτατη τιμή. Εκεί οι καταναλωτές ξοδεύουν ΣΔ=Ρκ*Qd ενώ οι παραγωγοί εισπράττουν ΣΕ=Ρκ*Qs (στην ουσία παίρνουν τη ΣΔ των καταναλωτών + την κρατική επιβάρυνση!)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

Θέματα και Λύσεις της ΑΟΔΕ - Πανελλαδικές 2013

Απαντήσεις Πανελλαδικών 2013 (ΑΟΔΕ)Ομάδα Α

Α1
α. Το τεχνολογικό περιβάλλον επηρεάζει ποιοτικά και ποσοτικά τη φύση και την απόδοση του εξοπλισμού της επιχείρησης και των εργαζομένων, το είδος των προϊόντων και των υπηρεσιών.
Σωστό

β. Η έννοια της ηγεσίας δεν είναι σε καμία περίπτωση ταυτόσημη με τις έννοιες της δύναμης, της επιρροής και της εξουσίας.
Σωστό

γ. Όλες οι διαχειριστικές και λογιστικές διαδικασίες, που βοηθούν στην έγκαιρη διεκπεραίωση και στην καταγραφή των συναλλαγών της επιχείρησης, ανήκουν στη λειτουργία της έρευνας και ανάπτυξης.
Λάθος

δ. Η εξάρτηση μεταξύ των επιχειρησιακών λειτουργιών είναι μεγάλη και αυτή καθορίζει την καλή πορεία και τελικά την ύπαρξη της επιχείρησης.
Σωστό

ε. Κωδικοποίηση είναι η διαδικασία με την οποία ο δέκτης μετατρέπει αυτό που θέλει να μεταβιβάσει σε ένα νόημα με τη μορφή του μηνύματος.
Λάθος

στ Η παρακίνηση του εργαζομένου για απόδοση, σύμφωνα με τη θεωρία των προσδοκιών, προϋποθέτει και τη δίκαιη μεταχείρισή του σχετικά με τις αμοιβές του
ΣωστόΑ2. Ομάδα αποτελούν:
(β)  ο σύλλογος καθηγητών του σχολείου

Α3. Όταν η εξουσία ασκείται αυταρχικά, αυτό αποτελεί βασικό εμπόδιο επικοινωνίας που αναφέρεται:
(γ) Στις σχέσεις μεταξύ πομπού και δέκτη

Α4. Τα νέα διοικητικά συστήματα είναι λειτουργικοί στόχοι της επιχείρησης και αναφέρονται:
(γ) στις καινοτομίεςΑ5. Μια επιχείρηση το έτος 2011 παρήγαγε 50.000 μονάδες προϊόντος απασχολώντας 100 εργαζομένους. Τα χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια της επιχείρησης ήταν 8.000.000 ευρώ και η οικονομική της αποδοτικότητα ήταν ίση με 0,25. Να βρεθούν η παραγωγικότητα της εργασίας και το καθαρό κέρδος της επιχείρησης. (μονάδες 8)

Παραγωγικότητα εργασίας = Ποσότητα Παραγωγής / αριθμός εργαζομένων
                                                =50.000/100=500 μονάδες.

Γνωρίζουμε ότι: Οικονομική αποδοτικότητα = Καθαρό κέρδος/χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια
άρα:
Καθαρό κέρδος = Οικονομική αποδοτικότητα * χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια
                            = 0,25*8.000.000=2.000.000 ευρώΟμάδα Β

Β1. Από τις επιχειρησιακές λειτουργίες να περιγράψετε:
α. Την εμπορική λειτουργία (μονάδες 6)
Κεφ 1. Σελ 31-32 «Η Εμπορική Λειτουργία»

β. Τη λειτουργία δημοσίων σχέσεων (μονάδες 8)
Κεφ 1. Σελ 33-34 «Λειτουργία δημοσίων Σχέσεων»


Β2. Να περιγράψετε τη συμβολή του Henri Fayol (μονάδες 10) και του Max Weber (μονάδες 8) στην ιστορική εξέλιξη του μάνατζμεντ.
Κεφ 2. Σελ 57-58 «Ο Henri Fayol…του μάνατζμεντ» και «O Max Weber…συστήματος οργάνωσης».


Β3.
α. Να περιγράψετε τη διαδικασία μετάδοσης του μηνύματος (μονάδες 9)
Κεφ 3. Σελ 152-153 «Διαδικασία Μετάδοσης του Μηνύματος»

(β) Από τα κρίσιμα ζητήματα της μετάδοσης του μηνύματος να περιγράψετε την κατανόηση των διαφορών μεταξύ του πομπού και του δέκτη. (μονάδες 9)
Κεφ 3. Σελ 154 «Κατανόηση διαφορών μεταξύ πομπού και δέκτη»


Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

Ήρθε η ώρα της ΑΟΔΕ!!!
Ο 10λογος της ΑΟΔΕ για να γράψουμε καλά!

1. Σταματάμε να σκεφτόμαστε τη Φυσική και τα Μαθηματικά που μόλις γράψαμε!Ό,τι έγινε έγινεπάμε για μεγάλο βαθμό στην ΑΟΔΕ!

2. Δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε! Έχουμε χρόνο στη διάθεση μας να φρεσκάρουμε την ύλη μέχρι να δώσουμε!

3. Δίνουμε ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ στις ερωτήσεις Σωστού/Λάθους και πολλαπλής επιλογής! (42 στις 100 μονάδες είναι και μάλιστα εύκολες…)

4. Σε περίπτωση που κάποιο θέμα ανάπτυξης δεν το θυμόμαστε αυτολεξεί σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση δεν το αφήνουμε κενό! Γράφουμε ό,τι θυμόμαστε ακόμα και με δικά μας λόγια προσπαθώντας να είμαστε όσο το δυνατό πιο πλήρεις στην απάντηση μας! (άλλωστε δεν λέει πουθενά ότι πρέπει να το γράψουμε παπαγαλία! Κάτι θα πάρουμε ανάλογα τη διάθεση και τη νοημοσύνη του βαθμολογητή!)

5. ΔΕΝ ΒΙΑΖΟΜΑΣΤΕ! Ξέρω πως οι πολύ καλά διαβασμένοι σε μια-μιάμιση ώρα το πολύ θα έχουν τελειώσει! ΔΕΝ δίνουμε την κόλλα αμέσως! Ξαναδιαβάζουμε τί γράψαμε, κάνουμε τις απαραίτητες διορθώσεις και ελέγχουμε πάλι τα Σωστό/Λάθος!

6. Αν μία ερώτηση ανάπτυξης μας λέει ότι «δεν απαιτείται παράδειγμα» ΔΕΝ γράφουμε το παράδειγμα! (δεν θα πούνε ότι είμαστε πιο έξυπνοι ή πιο καλά διαβασμένοι αν το γράψουμε…απλά θα χάσουμε μονάδες…!)

7. Δεν γράφουμε ό,τι μας κατέβει! (Ωραίο το παράδειγμα που μας είπε ο καθηγητής μας για το πώς είναι ηγέτης στο χώρο του... εμπνέει...μιλάει στην καρδιά... κλπ– βλέπε κεφάλαιο 3 «Ηγεσία» – αλλά ΔΕΝ το γράφουμε να το μάθει και ο διορθωτής!)
Με λίγα λόγια: Δεν γράφουμε την ιστορία της ζωής μας! ΔΕΝ ενδιαφέρει κανέναν η ζωή μας…

8. Όταν μας ζητάει να χαρακτηρίσουμε τις προτάσεις με «Σωστό» ή «Λάθος» ΔΕΝ βάζουμε Σ ή Λ! Στη σωστή πρόταση γράφουμε όπως μας λέει «Σωστό» και στη λανθασμένη «Λάθος».

9. Κάνουμε όσο το δυνατό πιο καθαράευανάγνωστα και ωραίαγράμματα! Όσο πιο καλή εικόνα έχει το γραπτό, τόσο πιο επιεικής είναι ο βαθμολογητής ως προς την παπαγαλία! (τα καλά γράμματα σε ΟΛΟ το γραπτό όμως ε! Οχι μόνο στα κομμάτια που δεν είμαστε βέβαιοι!)

10. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Οι απαντήσεις των θεμάτων θα είναι στο Blog το πολύ μέχρι να επιστρέψετε σπίτι!

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012

ΑΟΔΕ - Κεφάλαιο 3


3.3.3 Δυναμική Ομάδων

3.3.3.1 Βασικές Έννοιες – Ορισμοί

Ομάδα σχηματίζουν δύο ή περισσότερα άτομα που (1) αναπτύσσουν σχέσεις μεταξύ τους για να (2) πετύχουν κοινούς στόχους και (3) αναγνωρίζουν ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα.
Στον χώρο των κοινωνικών οργανώσεων (πείτε τις επιχειρήσεις) οι ομάδες παίρνουν τυπική και άτυπη μορφή και υπόσταση.

Τυπικές Ομάδες: Συγκροτούν τα άτομα που η διοίκηση συνειδητά ομαδοποιεί με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένου έργου. (α) Τους παρέχει επίσημα καθορισμένη εξουσία και (β) τα επιφορτίζει με ευθύνες ώστε να πετύχουν συγκεκριμένο αποτέλεσμα. (π.χ. τμήματα/υποτμήματα μιας επιχείρησης)

Άτυπες Ομάδες: Η δημιουργία τους δεν είναι απόφαση και έργο της επίσημης διοίκησης. Δημιουργούνται από εργαζόμενους που έχουν ίδιους σκοπούς για την ικανοποίηση συνήθως δικών τους αναγκών.
Ο ρόλος των άτυπων ομάδων είναι εξίσου σημαντικός με το ρόλο των τυπικών ομάδων για την επιτυχή λειτουργία της επιχείρησης.

Είδη τυπικών Ομάδων:
1. Κάθετες (ιεραρχικές) Ομάδες: Αποτελούν ουσιαστικά μέρη της οργανωτικής δομής της επιχείρησης και η σύνθεσή τους παραμένει σταθερή διαχρονικά. Τα μέλη τους έχουν συγκεκριμένη ευθύνη για την υλοποίηση κάποιας λειτουργίας στην επιχείρηση. (Διευθύνσεις, τμήματα, «γραφεία»).
2. Οριζόντιες (διατμηματικές) Ομάδες: Αποτελούνται από εργαζόμενους διαφορετικών τμημάτων ή και από εργαζόμενους με διαφορετική ειδικότητα. Μπορεί να είναι μόνιμες ή προσωρινές. Συνήθως οι λόγοι που οδηγούν στη δημιουργία τέτοιων ομάδων είναι:
(α) Η υλοποίηση ενός έργου το οποίο απαιτεί τη συνεργασία περισσότερων τμημάτων (π.χ. για τη δημιουργία ενός νέου προϊόντος)
(β) Ο συντονισμός συνεργατών, λειτουργιών ή αποφάσεων μεταξύ διαφορετικών τμημάτων.


3.3.3.2 Αναγκαιότητα και Σπουδαιότητα Ομάδων

Η σπουδαιότητα των ομάδων προκύπτει από το γεγονός ότι έχουν τη δυνατότητα να πετυχαίνουν καλύτερο αποτέλεσμα από ότι το άθροισμα των αποτελεσμάτων των ατόμων που την αποτελούν, αν το καθένα λειτουργεί μεμονωμένα.
Αυτό οφείλεται στο ότι ΌΤΑΝ η ομάδα είναι ώριμη και λειτουργεί αποτελεσματικά τότε:
1. Στην ομάδα δημιουργούνται φαινόμενα συνέργιας. Αυτό σημαίνει ότι (α) οι ικανότητες, (β) η δημιουργική σκέψη και (γ) οι προσπάθειες των ατόμων μπορούν να συνδυαστούν αποτελεσματικά και να οδηγήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι το άθροισμα των αποτελεσμάτων των ατόμων, όταν αυτά δρουν μεμονωμένα (γιατί το ξαναλέει άραγε; Κανείς δεν θα μάθει…)
2. Η ομάδα συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη του συντονισμού και της αντιμετώπισης της πολυπλοκότητας. (Α) Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των οργανισμών και (Β) η αβεβαιότητα του περιβάλλοντος τους έχουν ως συνέπεια τη σημαντική αύξηση (ι) των λειτουργιών, (ιι) της πολυπλοκότητας και (ιιι) της αλληλεξάρτησης των καθηκόντων τους. Όλα αυτά δημιουργούν μεγαλύτερες ΑΝΑΓΚΕΣ για συντονισμό και ευελιξία των επιμέρους τμημάτων και ατόμων.
Αυτή η αναγκαιότητα μπορεί να ικανοποιηθεί αποτελεσματικά με τη δημιουργία και τη λειτουργία αποτελεσματικών ομάδων.
Αν οι εργαζόμενοι κάνουν μόνο ό,τι προβλέπει η τυπική οργάνωση και οι οδηγίες των προϊσταμένων είναι βέβαιο ότι δεν θα υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3. Η ομάδα δημιουργεί σημαντικές προϋποθέσεις και ευνοϊκό κλίμα για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών καθώς και ορισμένων αναγκών του «εγώ» και της αυτοολοκλήρωσης. (σας θυμίζει τον Maslow; Θα έπρεπε…)
4. Η λειτουργία της ομάδας αποτελεί μια σημαντική αναπτυξιακή διαδικασία για τα μέλη της. Τα άτομα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους συνεργαζόμενα με άλλα άτομα στο πλαίσιο της ομάδας.

Οι σύγχρονες αντιλήψεις για το συμμετοχικό management θεωρούν τις ομάδες περισσότερο σημαντικές για τον επιχειρησιακό χώρο. Από τα παραπάνω συμπεράνουμε ότι η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων προσδιορίζεται σημαντικά (α) από την ύπαρξη και (β) την αποτελεσματική επικοινωνία των ομάδων.
Κατά συνέπεια, κάθε προϊστάμενος πρέπει να βοηθά τους υφισταμένους του να λειτουργούν αποτελεσματικά ως μέλη ώριμών ομάδων μιας και όταν αυτοί λειτουργούν ως υπεύθυνες ομάδες, είναι δυνατό να επιτευχθούν υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας.
Όταν οι ίδιοι (οι υφιστάμενοι) ως ομάδα:
- Αναλαμβάνουν την ευθύνη
- Κάνουν δική τους υπόθεση της πραγματοποίηση του έργου
- Μπορούν και λειτουργούν συντονισμένα και συνεργατικά
ΤΟΤΕ: είναι δυνατό να επιτευχθούν τα φαινόμενα συνέργειας καθώς επίσης και να ικανοποιηθούν και να αναπτυχθούν ως μέλη της ομάδας.


3.3.3.3 Προβλήματα λειτουργίας των ομάδων

Τα (παραπάνω) πλεονεκτήματα των ομάδων παρατηρούνται (μόνο) όταν αυτές είναι ώριμες και λειτουργούν αποτελεσματικά. Αντίθετα, η ομαδική συνεργασία συνδέεται με πολλά μειονεκτήματα, όταν τα άτομα δεν αισθάνονται ότι λειτουργούν ως ομάδα.
1. Απώλεια χρόνου: Η αναβλητικότητα και η αναποφασιστικότητα, λόγω (α) διαφωνιών, (β) διαφορετικών αντιλήψεων και (γ) μη σωστών κανόνων/διαδικασιών λειτουργίας.
2. Τα άτομα συμπεριφέρονται λιγότερο υπεύθυνα επειδή η ευθύνη στην ομαδική σκέψη διαιρείται.
3. Αντί για συναίνεση, υπάρχει συμβιβασμός και επικρατεί η πλειοψηφία.
Ιδιαίτερα αρνητικό χαρακτηριστικό είναι αυτό που αποκαλείται «ομαδική σκέψη» (groupthink). Ένα ψυχοδυναμικό φαινόμενο που όταν συμβαίνει (α) μειώνεται η διανοητική ικανότητα και η λογική κρίση της ομάδας, (β) παραγνωρίζεται η πραγματικότητα και η αντικειμενικότητα, (γ) γίνεται εκλογίκευση μη λογικών καταστάσεων, προτάσεων και αποφάσεων, (δ) τα άτομα αυτολογοκρίνονται και πιέζονται να συμμορφωθούν σε εξωπραγματικά πρότυπα ή κανόνες με τα οποία κανείς δε θα συμφωνούσε ως άτομο εκτός ομάδας.


3.3.3.4 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της αποτελεσματικότητας της Ομάδας

Η αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας εξαρτάται από:

Τα Μέλη της Ομάδας
Κατ’ αρχάς ο αριθμός τους δεν μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλος, γιατί όσο αυξάνει το μέγεθος της ομάδας τόσο δυσκολεύουν η επικοινωνία και η συνεργασία. Φυσικά το κατάλληλο μέγεθος εξαρτάται από τη φύση του έργου και την ωριμότητα των μελών της. (5-12 άτομα).
Αντίστοιχα, οι ρόλοι και η συμπεριφορά των μελών της ομάδας προσδιορίζουν το πόσο καλά λειτουργεί και τη συνολική της αποτελεσματικότητα. Τα άτομα στην ομάδα πρέπει να αποφεύγουν αρνητικές συμπεριφορές και ρόλους. Αντίθετα, είναι ανάγκη να συμβάλλουν με θετικούς ρόλους και συμπεριφορές στη συνοχή της ομάδας και στην υλοποίηση του έργου της.

Κανόνες – Διαδικασίες – Μέθοδοι
Η αποτελεσματικότητα της ομάδας προϋποθέτει την ύπαρξη (α) σωστών κανόνων, (β) σωστή διαδικασία λειτουργίας, (γ) σωστή κατανομή εργασιών στα μέλη της, (δ) μέθοδο και (ε) σύστημα εργασίας. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι κάθε μέλος της ομάδας να γνωρίζει τι ακριβώς τα άλλα μέλη περιμένουν από αυτό. Επίσης, σημαντικές είναι οι διαδικασίες με τις οποίες τα μέλη της ομάδας λύνουν προβλήματα, αποφασίζουν, επικοινωνούν και συντονίζονται. (π.χ. ποδόσφαιρο)

Κοινοί Στόχοι – Όραμα
Η ύπαρξη κοινών στόχων και οράματος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα της ομάδας. Όταν όλα τα μέλη της κατανοούν ότι έχουν κοινούς στόχους και συνεπώς «κοινό συμφέρον»: (α) Συνειδητοποιούν της αλληλεξάρτησή τους, (β) αισθάνονται ως μία ολότητα και (γ) αναπτύσσουν το ομαδικό πνεύμα και τις θετικές «ομαδικές» συμπεριφορές.

Ηγέτης
Ο ηγέτης παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο.
(α) Μπορεί να βοηθήσει την ομάδα να αποκτήσει κοινό όραμα και στόχους
(β) Διαμορφώνει το ομαδικό πνεύμα και το κατάλληλο κλίμα
(γ) Ενθαρρύνει και εμψυχώνει τα υπόλοιπα μέλη
(δ) Συμβάλλει στον συντονισμό της ομάδας και
(ε) Συμβάλλει και προτείνει σύστημα και μέθοδο λειτουργίας.
Σε μια ομάδα, ανάλογα με τη φύση και την ωριμότητά της, μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι τυπικοί ή άτυποι ηγέτες.

Κλίμα – Επικοινωνία
Η αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας προϋποθέτει την ύπαρξη καλού κλίματος. Βασικά στοιχεία της είναι: (α) Ο αμοιβαίος σεβασμός, (β) η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών, (γ) η ελευθερία έκφρασης, (δ) η ανοχή, (ε) η ειλικρινής επικοινωνία, (στ) οι καλές ανθρώπινες σχέσεις, (ζ) η προδιάθεση για συναίνεση, (η) η αλληλεγγύη και (θ) η αλληλοϋποστήριξη.

Προετοιμασία Πανελλαδικών

Καθηγητής παραδίδει μαθήματα:

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
(ΑΟΘ)

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών
(ΑΟΔΕ)

Άριστη Γνώση αντικειμένου
Σύγχρονες Μέθοδοι διδασκαλίας
Σεβασμός στην προσωπικότητα του μαθητή

τηλ. επικοινωνίας: 694-8200440
(φιλική καταχώρηση)