Επιλέξτε απο το μενού "
Ετικέτες" αριστερά το μάθημα ή το κεφάλαιο που θέλετε καθώς και τις συμβουλές μας για μια επιτυχή πορεία στο δύσκολο έργο σας!

Γενική Περιγραφή των μαθημάτων της Οικονομίας και της
Διοίκηση θα βρείτε στο κάτω μέρος του blog...

Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010

Θέματα και Απαντήσεις ΑΟΔΕ - 2010

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2010 - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Α.Ο.Δ.Ε.


Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την επιχείρηση ή την ανταγωνίζονται εντάσσονται στο ειδικό (εσωτερικό) της περιβάλλον.
Σωστό (κεφ 1)

β. Η ιεράρχηση των στόχων, ο αριθμός, το είδος και η σπουδαιότητά τους, διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση.
Σωστό (κεφ 1)

γ. Ο ηγέτης στηρίζεται στην τυπική εξουσία, ενώ ο προϊστάμενος πείθει και περνά όραμα.
Λάθος (κεφ 3)

δ. Η επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων, επειδή τα φαινόμενα που μελετά είναι πολυδιάστατα, έχει σχέση άμεση ή έμμεση με αρκετές άλλες επιστήμες.
Σωστό (κεφ 2)

ε. Η επιχείρηση πέρα από την οικονομική, θεσμική και την κοινωνική της οργάνωση διαθέτει και αναπτύσσει τη δική της κουλτούρα.
Σωστό (κεφ 1)

στ. Ο σχεδιασμός της παραγωγής είναι ενέργεια που ανήκει στη χρηματοοικονομική διοίκηση.
Λάθος (κεφ 2)


Στις παρακάτω προτάσεις, από Α2 μέχρι και Α4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α2. Η οικονομικότερη προμήθεια μηχανημάτων, πρώτων υλών και οποιωνδήποτε άλλων υλικών στοιχείων ανήκει:
α. στην οικονομική λειτουργία.
β. στη λειτουργία προμηθειών.
γ. στην εμπορική λειτουργία.
δ. στην παραγωγική λειτουργία.

Α3. Το μάρκετινγκ (marketing) περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για:
α. να φθάσουν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες από τον παραγωγό στον καταναλωτή.
β. την ανεύρεση νέων τρόπων παραγωγής.
γ. την εξεύρεση του κεφαλαίου που απαιτείται για την ίδρυση της οικονομικής μονάδας.
δ. να εξευρεθεί ο κατάλληλος τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης.


Α4. Στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, ο έλεγχος των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ήδη εργαζομένων ανήκει στην επιμέρους λειτουργία:
α. των προσλήψεων.
β. των μεταθέσεων-προαγωγών.
γ. των εργασιακών σχέσεων.
δ. του προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού.


Α5. Μια επιχείρηση το έτος 2009 παρήγαγε 100.000 μονάδες προϊόντος, χρησιμοποιώντας 200 εργαζόμενους. Το καθαρό κέρδος της επιχείρησης το έτος 2009 ανήλθε στα 500.000 ευρώ και η οικονομική της αποδοτικότητα ήταν ίση με 0,10. Να βρεθούν η παραγωγικότητα της εργασίας και τα χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια της επιχείρησης. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους τύπους που χρησιμοποιήσατε καθώς και τους υπολογισμούς σας.

Παραγωγικότητα = 100.000/200=500 μονάδες ανά εργαζόμενο

Οικονομική Αποδότηκότητα = Κερδος/Χρησ. κεφάλαια
0,10=500.000/x
x=5.000.000


ΘΕΜΑ Β

Β1. Ποιες είναι οι απόψεις του Henri Fayol για την Οργάνωση και Διοίκηση-Management; (μονάδες 9) Να αναφέρετε ποιες είναι οι επιχειρησιακές λειτουργίες σύμφωνα με τον Henri Fayol (μονάδες 5) και πώς αναλύονται οι λειτουργίες της διοίκησης που αυτός αναφέρει (μονάδες 6).
Κεφ. 2
Σελ 57 "Ο Henry Fayol...της θεωρίας το management"

Β2. Από τις λειτουργίες της Οργάνωσης και Διοίκησης-Management να περιγράψετε τη λειτουργία της Διεύθυνσης.
Κεφ. 2
Σελ 60-61 "Η Διεύθυνση"

Β3. Από τη θεωρία υγιεινής-παρακίνησης του F. Herzberg να αναφέρετε τους παράγοντες «υγιεινής» ή «διατήρησης» (μονάδες 6), καθώς και αυτούς που ονομάζονται «κίνητρα» (μονάδες 10).
Κεφ 3
Σελ 131-132 "Θεωρία υγιεινής-Παρακίνησης του F. Herzberg"


Χαρακτηρισμός Θεμάτων: Εύκολα και πλήρως κατανοητά! Για πρώτη φορά έπεσε άσκηση πράγμα που βοηθάει τους μαθητές που δεν είναι τόσο καλοί στην παπαγαλία!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Προετοιμασία Πανελλαδικών

Καθηγητής παραδίδει μαθήματα:

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
(ΑΟΘ)

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών
(ΑΟΔΕ)

Άριστη Γνώση αντικειμένου
Σύγχρονες Μέθοδοι διδασκαλίας
Σεβασμός στην προσωπικότητα του μαθητή

τηλ. επικοινωνίας: 694-8200440
(φιλική καταχώρηση)